Najnowsze wpisy


sie 26 2018 Nowe przepisy w sprawie walut wirtualnych

13 07 2018 r. rozpoczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy podmiotów nabywających w drodze sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną jedynie po dniu wejścia w życie rozporządzenia i przez czas jego obowiązywania tj. od 13 07 2018 r. do dnia 30 09 2019 r. Należy pamiętać, że Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej ma charakter tymczasowy. Należy również wspomnieć, że przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zaniechanie poboru podatku jedynie za okres od momentu wejścia w życie tegoż rozporządzenia i do dnia trzydziestego czerwca 2019 r. Dlatego warto w przypadku niepewności skorzystać z porady prawne online

cze 15 2016 Ochrona znaku towarowego – firma Mars nie...
Firma Kraft Foods pozwała producenta słodyczy MARS, przed sąd szwedzki w celu, zakazania powyższej spółce sprzedaży drażetek m&m na obszarze m.in. Szwecji.
 
Oznakowanie drażetek m&m jest rażąco podobne do oznakowania jakiego używa firma Kraft Foods przy drażetkach sprzedawanych pod marką Marabou. Drażetki Marabou oznakowane są pojedynczą literą m, taką samą jak litery z logo m&m.
 
W związku z tym, że spółka Kraft Foods posiada na terenie Szwecji prawa do znaku towarowego, produkowanych przez siebie drażetek tj. jednej litery m o ustalonym kroju i stylu, wystąpiła do sądu celem ochrony swoich praw. Szwedzki sąd ostatecznie zabronił producentowi słodyczy spółce MARS, sprzedaży drażetek czekoladowych m&m z dotychczasowym ich logo. Niemniej jednak podkreślił, że dopuszczalna byłaby sprzedaż tych drażetek jeżeli logo zamiast małych liter zawierałoby duże litery. Niniejsza sprawa pokazuje jak istotnym jest dbanie przez podmioty gospodarcze o rejestrację znaków towarowych.
 

Zastrzeżenie nazwy firmy lub produktu – uchronić może podmiot, który zadbał o swoje prawa przed negatywnymi skutkami. Podkreślić jednak trzeba, że o udzieleniu ochrony decyduje wiele czynników, w tym również czas w jakim został zgłoszony odpowiedniwniosek. Każdy projekt podlega również ochronie przewidzianej w ustawie prawo autorskie i to z mocy prawa.

 
Tytułem zakończenia wskazać należy, iż znakiem towarowym, w myśl artykułem 120 ustawy prawo własności przemysłowej może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.


 

kwi 03 2016 Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi...
 Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy pracodawca nie może wymówić umowy o pracę w czasie urlopu zatrudnionego, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeśli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Pod pojęciem okresu usprawiedliwionej nieobecności kryje się szerokie spektrum zdarzeń, jest nim między innymi przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim. W tej sytuacji nawet gdy przełożony wypowie pracownikowi umowę o pracę, wypowiedzenie to będzie nieskuteczne. Pamiętać jednak należy, że ochrona ta nie jest nieograniczona i nie ma zastosowania wówczas, gdy pracownik w czasie wręczenia mu wypowiedzenia świadczył pracę a następnie przedłożył zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA), że w tym dniu był niezdolny do pracy z powodu choroby. W judykaturze funkcjonuje utrwalona linia orzecznicza, w myśl której wypowiedzenie umowy w powyższej sytuacji nie narusza art. 41 k.p. (vide: I PKN 848/00 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 05-02-2002; I PK 266/13 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 19-02-2014 etc.)

rozwiązanie stosunku pracy radca prawny Olsztyn

Powyższe stanowisko SN ma zapobiegać kombinatorstwu zatrudnionych i załatwianiu zwolnień lekarskich o chorobie obejmujących dzień, w którym doręczono im wypowiedzenie umowy.
Na marginesie zaznaczyć jednak należy, że w przypadku, gdy zatrydniony pomimo choroby został w pracy z uwagi na niemożność opuszczenia stanowiska pracy, przykładowo z powodu braku zastępcy, czy też do chwili przybycia innej osoby do obsługi maszyny lub w celu załatwienia ważnej sprawy, wypowiedzenie umowy o pracę wtedy jest nieskuteczne. Pracownik jednak powinien pamiętać, że ciężar udowodnienia powyższych okoliczności spoczywa na nim.
mar 22 2016 Obowiązek zawierania informacji dot. mediacji...
Proces rozwodowy jest jednym z najbardziej stresogennych doświadczeń w życiu. Mimo to wiele z rozwodzących się par w ogóle nie bierze pod uwagę próby ugodowego zakończenia związku. Pamiętać jednak należy, że od początku 2016 r. na osobę składającą pozew, nałożono obowiązek, aby w treści pisma zamieściła informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu zakończenia konfliktu. Niezamieszczenie w pozwie rozwodowym wyżej wymienionych informacji lub wyjaśnienia ich niezamieszczenia będzie stanowiło brak formalny pisma, co skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia pozwu w trybie art. 130 kodeksu postępowania cywilnego, a co za tym idzie przedłużeniem postępowania.
 

Rozwód Olsztyn

 
Pamiętać należy, że nieuzupełnienie braków w terminie skutkować będzie zwrotem pisma, a oznacza to, że pozew rozwodowy należałoby w tym wypadku złożyć ponownie i ponownie go opłacić.
 

Rozwód Warszawa

 
Zmiany te mają na celu skłonienie stron do rozstrzygnięcia wielu spornych kwestii zanim sprawa rozwodowa trafi na wokandę. Należą do nich m.in. sprawy dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów czy spraw majątkowych pomiędzy małżonkami. Porozumienie małżonków w wyżej wymienionym zakresie zdecydowanie przyspieszy postępowanie rozwodowe i oszczędzi małżonkom stresu na sali sądowej.
mar 16 2016 Ograniczenia elektronicznych form marketingu...
Sms-y, informacje telefoniczne czy wiadomości e-mail stanowią w dobie wszechobecnej komputeryzacji potężny i skuteczny środek marketingowy. Środek ten, z punktu widzenia przedsiębiorców, stanowi prosty i stosunkowo niedrogi sposób dotarcia do potencjalnegoewentualnego Klienta. Z drugiej strony trudność związana z otrzymywaniem takich wiadomości oraz nadmierność stosowania takich rozwiązań, spowodowała podjęcie przez polskie-go ustawodawcę kroków ograniczających korzystanie z takich środków do sytuacji określonej przepisami prawa. Naruszenie tych zasad może z kolei skutkować bardzo uciążliwymi sankcjami.
 
Aktami normatywnymi określającymi zakres i możliwość przesyłania wiadomości w formie elektronicznej są: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawo telekomunikacyjne. W myśl z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zabronione jest rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych skierowanych do danego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocz-ty elektronicznej. Takie zachowanie, ustawodawca traktuje jako czyn nieuczciwej konkurencji. Za informację handlową, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozumieć należy każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wy-nagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Poddając analizie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy podkreślić, że ustawodawca wyłączył, spod tego zakazu wiadomości o charakterze innym niż handlowy, wiadomości wysyłane do podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz wiadomości zamówione czyli takie, co do których odbiorca wyraził zgodę na ich otrzymywanie a w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Wysyłanie takich wiadomości nie będzie mogło być traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i nie jest zabronione.


Wydawałoby się również, że jeżeli ustawodawca w art. 10.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zabronił rozsyłania niezamówionych informacji handlowych wyłącznie do osób fizycznych, co wynika z treści przedmiotowego artykułu, to wysyłanie takich wiadomości do osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej jest w pełni bezpieczne. Otóż nic bardziej mylnego, gdyż z art. 24.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprost wynika, że kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. Przepis ten dotyczy zatem także wiadomości przesyłanych do szerokiego zakresu odbiorców. Wobec powyższego rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych do przedsiębiorców nie będzie co prawda traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji (zgodnie z art. 10.3 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną) ale rodzić będzie odpowiedzialność z tytułu po-pełnienia wykroczenia, choć ściganego wyłącznie z oskarżenia prywatnego.
 
Pamiętać również należy, że elektroniczna działalność marketingowa ograniczona jest również zapisami art. 172 prawa telekomunikacyjnego, który wprost zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, bez wcześniejszej zgody abonenta lub użytkownika końcowego. Prezes UKE uprawniony jest do nałożenia na podmiot naruszający postanowienia art. 172 prawa telekomunikacyjnego kary pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym Podsumowując, to w interesie przedsiębiorcy jest zadbanie o posiadanie stosownej zgody użytkownika końcowego.
radcaprawnyolsztyn2 : :